Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a rhythmic mountain
   I forgot about my job as a physics professor
     and buoyed by that rhythmic fancifulness,
        I wrote my first (rhythmic!) poem called:

          'Unitary Tomb'
             And
             picked
             my way
             back
             down
             the mo
             untain
             in the
             dark
             And
             so
             it
             was