Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a quarrelsome mountain
   I was let go from my job as an electric motor mechanic
     and raised by that quarrelsome capriciousness,
        I wrote my first (quarrelsome!) poem called:

          'Zingy Sobbing'
             And
             never
             went
             home
             To
             no
             no
             no 
             acc
             lai
             m