Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On an optimal mountain
   I was laid off from my job as a procurement clerk
     and goaded by that optimal hygroscopicity,
        I wrote my first (optimal!) poem called:

          'Quiet Totem'
             And
             held
             my
             breath
             for
             the ap
             plause
             And
             wai
             ted
             for
             the
             mou
             nta
             in
             to 
             rea
             d
             it