Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a bright mountain
   I rage quit my job as a civil engineer
 (hopelessly, a change!)
     and accused by that bright wantonness,
        I made my first poem:

          'Political Custody'
             And dr
             ipping
             down
             those
             stony 
             constr
             uction
             s
             And
             mad
             e
             my 
             hom
             e t
             her
             e