Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a simplistic mountain
   I rage quit my job as a gynecologist (md)
     and buoyed by that simplistic simplicity,
        I wrote my first (simplistic!) poem called:

          'Gentle Veto'
             AAAaaa
             aaaaaa
             aaaaaa
             aaaa
             And
             sle
             pt 
             the
             re