Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a bitter mountain
   I quit my job as an insulation installer
 (kindly)
     and buoyed by that bitter droughtiness,
        I wrote my first poem, titled:

          'Natural Morning'
             And
             picked
             my way
             back
             down
             the mo
             untain
             in the
             dark
             And
             pat
             ien
             tly
             wai
             ted