Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a frightening mountain
   I quit my job as a treasurer (corporate)
     and cradled by that frightening storminess,
        I wrote my first (frightening!) poem called:

          'Enduring Regrets'
             And
             picked
             my way
             back
             down
             the mo
             untain
             in the
             dark
             And
             pat
             ien
             tly
             wai
             ted