Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a contemporary mountain
   I walked off my job as an education and training administrator
     and supported by that contemporary rootedness,
        I wrote my first (contemporary!) poem called:

          'Anxious Race'
             AAAaaa
             aaaaaa
             aaaaaa
             aaaa
             see
             n t
             her
             e f
             ore
             ver