Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a joyous mountain
   I abandoned my job as an airline flight reservations administrator
     and backed by that joyous booziness,
        I wrote my first (joyous!) poem called:

          'Artificial Sailor'
             AAAaaa
             aaaaaa
             aaaaaa
             aaaa
             AAA
             aaa
             aaa
             aaa
             aaa
             aaa
             aaa
             a