Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a psychotherapeutic mountain
   I was let go from my job as a real estate broker
     and pushed by that psychotherapeutic deepness,
        I wrote my first (psychotherapeutic!) poem called:

          'Shimmering Bravery'
             And pa
             tientl
             y
             waited
             And
             pic
             ked
             my
             way
             bac
             k d
             own
             the
             mou
             nta
             in
             in
             the
             dar
             k